Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2004

 Bestyrelsens Beretning,  for år 2004.

 -         Orientere om vandværket når mulighederne foreligger.

 -         Indledningsvis sige at året 2004 har været et roligt år for bestyrelsen uden nogen form for større uforudsete hændelse ud over et par alvorlige brud.

 -         Efter generalforsamlingen sidste år afleverede bestyrelsen et referat til ugeavisen, hvor der ud over de sædvanlige emner blev taget nogle af de lidt større ting op bl.a.: 

-         Tilkald ved brud på ledningsnettet.

-         Kontrol af målere.

Kopi af artiklen er fordelt sammen med øvrige oplysninger. 

-         Bestyrelsen har i 2004 afholdt:

-         3 bestyrelsesmøder.

-         1 møde med revisorerne.

-         Deltaget i Foreningen af Danske Vandværkers Generalforsamling, der for første gang blev afholdt i Herning i OKT.

-         Deltaget i møde i Frederiks  indenfor sammenslutningen af vandværker i Karup Kommunen.

-         Igen i år udviser regnskabet en god økonomi, som i senere kan se under gennemgang af regnskabet.

Det gør at vi er befriet for de kvaler som en beklemt økonomisk situation generelt medfører.

 -         Vandforbruget i år 2004 udviser en mindre stigning fra året forud og er på 233.703 kubikmeter mod 231.548 kbm året forud .

-         En stigning på 2.155 kbm = 0,93%. Heraf har Det nordlige værk leveret ca. 2/3 og Det sydlige værk 1/3.  Elforbruget er steget tilsvarende – og følger ganske nøje vandforbruget med et kilowatforbrug på 0,54  pr. kbm. i samlet gennemsnit for begge værker.

·        Stigningen i vandforbruges i 2004 kan tilskrives at de 2 største forbrugere som tilsammen aftager 39,3% af vandet, idet de har forøget forbruget med 3750 kbm (svarende til en stigning på 4,5%), hvorimod almindelige forbrugere har haft et svagt fald i forbruget på ca. 1600 kbm .

 ·        Vandforbruget er dog fortsat for fjerde år i træk det laveste de sidste 30-40 år.

 -         Vandforbruget fordelt på måneder er uden de store udsving  - dog mærkværdigvis med forbruget i juli som det laveste på 16.588 kbm,  og juni samt august med de højeste forbrug på henholdsvis 21.689 og 23.274 kbm.

 -         Det niende år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stor ledningstab:

 -         Tallene viser et ledningstab på kun 11.541 kbm, svarende til kun 4,9% af det udpumpede vandmængde.

Ledningstabet er fortsat langt under det højst tilladelige på 10%.

 

-         Gennemsnitsforbruget for en husstand er for 2004  106,5 kbm mod 116,8 kbm året forud.

 ·        Af nytilsluttede ejendomme i år 2003 har der været  8 stk. hvorefter antal forbrugernumre (andelshavere) under Karup Vandværk ved årsskiftet var 887. Der mangler kun 5 i det egentlige forsyningsområde.

 -         Af udvidelse af forsyningsnettet har der i 2004 været foretaget følgende;

-         Aarestrupvej til Brændstofanlæget.

-         Fasanvænget.

-         Kartoffelmelsfabrikken (Nyt byggeri og flytning af gammel ledning).

-         Hvidtjørnen (uden udgifter for værket)

 -         Renoveringsopgaver:

-         Torvegade.

-         Åhavevej.

-         Vallerbækvej ved Missionshuset.

-         Østergade ved Rema 1000.

 -         Brud:

-         Overgravning af Ø 160 ved Hvidtjørnen

-         Overgravning x2 ved Stadionvej.

-         Åvej ud for LB-strømper.

 

Samlede udgifter til nævnte forbedringer og udvidelser kr. 325.290,-

 -         Karup Kommune har meddelt ændringer til Vandforsyningsplanen, hvorefter dele af bl.a. Viborgvej fjernes fra Frederiks og lægges ud til forsyning fra egen boring med mulighed for at indhente tilbud fra bl.a. Karup Vandværk.

 -         Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført samt kontrol for 24 pesticider og Org. Chlorforbindelser samt BTXN) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende uden nogen form for forurening eller stigende værdier.

 -         Takstblad med statsafgifter, der toppede i 98 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat uden ændringer, og hvad angår værkets andel af den samlede pris på 8,75 kr. + 500 kr. i fast betaling kan det forventes fortsat at være det samme en god tid fremover.

 -         Ansøgning til amtet om nedsættelse af vandindvindingstilladelserne fra de eksisterende 350.000 kbm. til 275.000 kbm. Henholdvis Værk Nord 230.000 til 205.000 og Værk Syd 120.000 til 70.000.

Herved spares 75.000 kbm. x 33 ører = 24.750 kr i afgift til amtet.

 -         Mødeudgifter.

 -         Af nye projekter i det kommende år kan nævnes indkøb at et overvågningssystem, samt fornyelse af nogle gamle ledninger, hvor der er behov.

 -         Sluttelig avisudklip med hvad der rører sig ved andre værker.

 - Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode   samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som vi også i det forgangne år har oplevet.

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup