Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2005

 Bestyrelsens Beretning, for år 2005.

 -         Indledningsvis vil jeg gerne sige at året 2005 har været et noget anderledes år end hvad vi normalt plejer at opleve, for både vandværkets ansatte og bestyrelsen, med indtil flere uforudsete større hændelser og problemer, som jeg senere skal komme ind på.  

-         Bestyrelsen har i 2005 afholdt:

-         4 bestyrelsesmøder.

-         1 møde med revisorerne.

-         Deltaget i vandværksmøde ved Karup Kommune/Teknisk forvaltning.

-         Deltaget i Foreningen af Danske Vandværkers forårsudstilling i Års.

-         Deltaget i Foreningen af Danske Vandværkers Generalforsamling, der  blev afholdt i Randers i OKT.

 

-         Igen i år udviser regnskabet en god økonomi, som i senere kan se under gennemgang af regnskabet.

Det gør at vi igen har kunnet ombygge værkerne uden først at skulle spørge banken om lån, og derved befriet for de kvaler som en beklemt økonomisk situation generelt medfører. 

-         Vandforbruget i år 2005 udviser en mindre stigning fra året forud, og er på 234.992 kubikmeter mod  233.703 kbm året forud .

-         En stigning på 1.289 kbm = ½%. Heraf har Det nordlige værk leveret ca. 3/4 og Det sydlige værk 1/4.  Elforbruget er steget tilsvarende – og følger ganske nøje vandforbruget med et kilowatforbrug på 0,55  pr. kbm. i samlet gennemsnit for begge værker.

 

·        Stigningen i vandforbruges i 2005 kan tilskrives de almindelige forbrugere, idet de 2 største forbrugere som tilsammen aftager 34,7% af vandet, har haft et svagt fald i forbruget på ca. 5%.  

·        Vandforbruget er dog fortsat for femte år i træk det laveste de sidste 30-40 år.

 -         Vandforbruget fordelt på måneder er uden de store udsving  - dog mærkværdigvis med forbruget i juli som det laveste på 18.221 kbm,  og juni samt oktober og november med det højeste forbrug på 21.584 kbm.

 -         Det tiende år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stor ledningstab:

 -         Tallene viser et ledningstab på kun 6.370 kbm, svarende til kun 2,71% af det udpumpede vandmængde. Det laveste ledningstab de ti år

Ledningstabet er fortsat langt under det højst tilladelige på 10%.

-         Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign.- er for 2005  105,97 kbm mod 102,5 kbm året forud.

·        Af nytilsluttede ejendomme i år 2005 har der været  6 stk. hvorefter antal forbrugernumre (andelshavere) under Karup Vandværk ved årsskiftet var 893. Der mangler kun 5 i det egentlige forsyningsområde.

-         Udvidelse af forsyningsnettet og ledningsrenoveringer har ikke været gennemført i 2005 ud over nødvendige tilslutninger.

Alle kræfter har været lagt i at ombygge værkerne, således at missæren fra juni ikke gentager sig. Jeg vil til slut afslutte beretningen med gennemgang af ombygningen.

-         Brud: Problemer med anboringer i aluminium, idet de af åre oplæses med brud til følge. En sådan havde vi på Viborgvej ud for nr. 16 her i Jan.

-         Ingen ide at skifte alle, idet nyere ledninger også kan give problemer. Skete forleden aften i mosen ved stikledningen over til Mogens.

-         Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført samt kontrol for 24 pesticider og Org. Chlorforbindelser samt BTXN) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende uden nogen form for forurening, dog med et for lavt indhold af ilt på det nordlige værk og et svingende indhold af jern og mangan gennem år 2005, hvilket forventes at være løst efter den afsluttede ombygning.

-         Takstblad med statsafgifter, der toppede i 98 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat uden ændringer, og hvad angår værkets andel af den samlede pris på 8,75 kr. + 500 kr. i fast betaling kan det forventes fortsat at være det samme en god tid fremover.

-         Mødeudgifter.

-         Af nye projekter i det kommende år kan nævnes indkørsel af SRO-systemet samt genetablering af råvandsboring nr. 3 på det sydlige værk, samt fornyelse af nogle gamle ledninger, hvor der er behov.

·        Den gennemførte ”Ombygning af vandværkerne med SRO-system (Styring/Regulering/Overvågning)”.

Styring af tilførsel af ilt i form af trykluft.

Ændring af filtrering til for- og bagfilter på det nordlige værk.

Registrering af indpumpet og udpumpet vandmængde.

Overvågning ved registrering af data døgnet rundt.

Alarmopkald ved svigt af funktioner/ pumper/ kompressorer/ brud (uforholdsmæssige store udsving i data) og lign..

-         Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode   samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som vi også i det forgangne år har oplevet.

-         Ikke mindst skal nævnes de mange ekstra timer Mogens har måttet ofre på grund af de mange problemer, der har været, samt den ekstra indsats ombygningen har medført. Jeg vil foreslå fra bestyrelsen, selv om jeg ved det ikke ligger til Mogens, at de mange ekstra timer honoreres.

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup