Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Bestyrelsens Beretning, (år 2007) for år 2006.

  På Generalforsamlingen sidste år sluttede jeg med at omtale at vandværket netop havde investeret i et nyt Styre-, Registrering- og Overvågningssystem også kaldt SRO-anlæg. Alt i alt til en samlet pris på ca. 1,2 millioner.

Nu er vi nået så langt at systemet langt om længe er kørt ind, og at alle begyndervanskeligheder løst. Et år hvor der af og til har været tvivl i sinde om det nu var det rigtige - eller et fejlkøb. Hvad jeg nu kan afkræfte, vel vidende at nu kører systemet rigtig godt, og at alle de ønsker vi havde er blevet indfriet, idet vi har fået:

Tilfredsstillende iltning af vandet således, at de stillede krav opfyldes.

Meget bedre filtrering (dobbeltfiltrering) med fjernelse af de sidste rester af jern og mangan.

Overvågning med mulighed for, ved tilbageblik, at kunne kontrollere samtlige funktioner på alle tider af døgnet. Bl.a. udpumpning ved forventet minimalt forbrug og derved kontrol af eventuelle ledningsbrud.

Alarmtilkald ved utilsigtede driftsforstyrrelser, brud, oversvømmelser mv.

Herudover har vi ved tilkøb fået ekstra sikring under strømsvigt ved etablering af et "UBS" (batteribakup) og en ekstern harddisk, hvis en af de to i PC bryder med, hvilket skete i sommer.

Vandværket er gået på nettet, idet det lykkedes i 2006 ved hjælp fra Frank Larsen at få udarbejdet en "Hjemmeside" med adressen "www.karup-vand.dk". Jeg håber alle har været inde og kigge. Hjemmesiden indeholder alle relevante oplysninger, som man kan ønske sig som forbruger. Vi forsøger også ved driftsforstyrrelser straks at opdatere siden, idet der er flere der har adgang og som kan skrive.

Vandværket er blevet meget større de senere år. Mange flere forbrugere og voksende brugerkrav om betydelig større forsyningssikkerhed. Derfor har bestyrelsen besluttet, at Driftsbestyrerens aflønning skulle hæves med ½ time pr. dag til 2½ time. Herudover skal nævnes utrolige vanskeligheder i første halvdel af 2006 med alarmering i tide og utide vedrørende indkøring af det nye SRO-anlæg. Lønfremgangen skal også dække at Driftsbestyreren  virker som erstatning for konsulentfirma, når nyt ledningsnet skal projekteres, en udgiftspost som andre værker ofrer store beløb på. 

De administrative opgaver med krav om regnskabsmæssig indsigt er vokset betydelig. Lad mig nævne målerafregning, flytninger, grønne afgifter, moms, indvindingsbidrag, forsikringer feriepenge mv.. Hvorfor Forretningsførerens aflønning er besluttet hævet med ½ time pr. dag til 2 timer. Hertil skal også nævnes, at Forretningsførerens regnskalbsmæssige viden og kommunalt kendskab til adresser og flytninger gør, at vi aldrig har haft behov for revisor- eller advokat bistand. 

Som anbefalet i "Vejledning fra FDV", har bestyrelsen vedtaget at honorere formanden med 2 timer om ugen med begrundelse i nye opgaver. Ud over at repræsentere værket ved møder og besvare henvendelser fra myndigheder om vandkvalitet og teknisk forvaltning om forsyningsområdet, samt ajourføring af kort (som startede for ca. 10 år siden)  er kravet om ledningsregistrering og afleveringspligt  (som ledningsejer) af ledningskort ved henvendelse fra entreprenører været meget belastende, især i år 2006, med det voldsomt store antal gravearbejder, der har foregået. 

Alle lønninger afregnes med kr. 154,xx i timen, samt lovpligtige feriepenge på 12,5%.     

I fortsættelse af nævnte voksende administrative opgaver har Forretningsføreren, der tillige varetager administrative opgaver for både Karup- og Kølvrå Varmeværk foreslået, hvad Vandværkets bestyrelse har tiltrådt, at administrationen af Vandværket foregår fra Varmeværkets lokaler, samt at der til aflastning for Forretningsføreren og for at sikre kontinuiteten ansættes en halvtids kontorassistent indenfor de eksisterende lønningsudgifter, idet Forretningsføreren i princippet tilsvarende går ned i tid.

Administrationen for de tre forsyningsværker er således fremover samlet et sted. Varmeværket har indvilget i at levere opvarmningen kvit og frit. Vi har dog ikke påtaget os at levere vandet kvit og frit.

Bestyrelsen har i 2006 været meget afholdende og kun gennemført:

5 bestyrelsesmøder.

1 møde med revisorerne.

Bestyrelsen har således ikke deltaget i Vandværksforeningens forskellige arrangementer, idet vi netop med indførelse af SRO-anlægget har fået de ting vi søgte, og ikke for nærværende i 2006 havde behov for yderligere informationer.

Til gengæld har vi nogle gange sluttet her på Hotel Karup Å med dagens ret. 

Mødeudgifter. Altid en "varm kartoffel" med stor bevågenhed. 

Vandudpumpningen i år 2006 udviser en mindre stigning fra året forud, og er på 241.263 kubikmeter mod  234.992 kbm året forud.

Afregning efter målere udviser dog en svag fald i forbruget, hvilket skyldes et lidt større ledningstab, uden at dette dog er et problem.

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 70% og Det sydlige værk på Vandværksstien har leveret 30%.  Elforbruget følger ganske nøje vandforbruget med et kilowatforbrug på 0,56 pr. kbm. i samlet gennemsnit for begge værker.

Faldet i afregning efter målere i 2006 kan tilskrives de almindelige forbrugere, idet de 2 største forbrugere som tilsammen aftager 35%, har haft samme forbrug som året forud.

Vandforbruget er dog fortsat for sjette år i træk det laveste de sidste 30-40 år.

Vandforbruget fordelt på måneder er med større udsving end hvad vi normalt se, idet forbruget i april er overraskende meget lav. Juli er som sædvane lav, hvorimod november mærkværdigvis har det højeste forbrug.

Det 11. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

Tallene viser et ledningstab på 14.687 kbm, svarende til kun 6,09% af det udpumpede vandmængde. Et højere ledningstab end sidste år på 2,71%, men fortsat langt under det højst tilladelige på 10%.

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign.- er for 2006  109,9 kbm  mod 106 kbm året forud.

Af nytilsluttede ejendomme i år 2006 har der været  7 stk. hvorefter antal forbrugernumre (andelshavere) under Karup Vandværk ved årsskiftet var 893.

Udvidelse af forsyningsnettet uden for bymæssigt bebyggelse og ledningsrenoveringer har ikke været gennemført i 2006 ud over nødvendige tilslutninger.

Vi arbejder pt. med udvidelse af ledningsnettet til Høgild og Rørgårdsvej. En projekt til ca. kr. 600.000, med en tilslutningspris pr. enhed på ca. kr. 27.000, og det dobbelte for landbrug med besætninger.

Problemer med anboringer i aluminium eksisterer fortsat, idet de af åre opløses med brud til følge. To sådanne brud havde vi på Viborgvej i 2006.

Forslag har været fremme om at skifte alle anboringer, hvilket dog ikke vurderes fornuftig ud fra problemet størrelse, og at vi nu har etableret en manglende hovedventil for via den at kunne aflukke Viborgvej.

Desuden har vi anskaffet en 220v generator, dykpumpe og lysanlæg, til supplement  hvis entreprenørens tilsvarende udstyr bryder ned, hvad vi tidligere har set.

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført samt kontrol for 24 pesticider og Org. Chlorforbindelser samt BTXN) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Enkelte prøver har dog på ikke kritiske parameter af uforklarlige årsager udvist udsving over de stillede krav, for derefter igen ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende.

Takstblad med statsafgifter, der toppede i 1998 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat uden ændringer, og hvad angår værkets andel på 2,50 kr. + 500 kr. i fast betaling af den samlede pris kan forventes fortsat at være det samme en god tid fremover.

Af nye projekter i det kommende år kan nævnes:

Genetablering af råvandsboring nr. 3 på vandværksstien, samt fornyelse af nogle gamle ledninger, hvor der er behov.

Sikring af vandværkerne og boringerne mod indbrud.

Kontrol og evt. rensning af renvandstanke.

Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode  samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som bestyrelsen også i det forgangne år har oplevet.

Ikke mindst skal nævnes de mange ekstra timer Mogens har måttet ofre i 2006 med indkøringen af SRO- anlægget.

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup