Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2007

Værkerne har i 2007 kørt upåklagelig. Det to år gamle Styre-, Registrering- og Overvågningssystem, også kaldt SRO-anlæg, er kørt ind og har kørt til alles tilfredshed.

SRO-anlægget omfatter:

·         Tilfredsstillende iltning af vandet således, at de stillede krav opfyldes.

·         Meget bedre filtrering (dobbeltfiltrering) med fjernelse af de sidste rester af jern og mangan.

·         Overvågning med mulighed for, ved tilbageblik, at kunne kontrollere samtlige funktioner på alle tider af døgnet. Bl.a. udpumpning ved forventet minimalt forbrug og derved kontrol af eventuelle ledningsbrud.

·         Alarmtilkald ved utilsigtede driftsforstyrrelser, brud, oversvømmelser mv.

 

Vandværket er de senere år blevet en meget større forretning med mange flere forbrugere og en voksende brugerkrav om betydelig større forsyningssikkerhed. Derfor besluttede bestyrelsen i 2006 at Driftsbestyrerens aflønning skulle hæves med ½ time pr. dag til 2½ time. Lønfremgangen skulle også dække at Driftsbestyreren  virker som erstatning for konsulentfirma, når nyt ledningsnet skal projekteres, en udgiftspost som andre værker ofrer store beløb på.

Ligeledes besluttede bestyrelsen at Forretningsførerens aflønning skulle hæves med ½ time pr. dag til 2 timer

De administrative opgaver med krav om regnskabsmæssig indsigt er vokset betydelig. Lad mig nævne målerafregning, flytninger, grønne afgifter, moms, indvindingsbidrag, forsikringer feriepenge mv..  Hertil skal også nævnes, at Forretningsførerens regnskalbsmæssige viden og kommunalt kendskab til adresser og flytninger gør, at vi aldrig har haft behov for revisor- eller advokat bistand.

Som anbefalet i "Vejledning fra FDV", besluttede bestyrelsen også i 2006 at honorere formanden med 2 timer om ugen med begrundelse i nye opgaver (blev godkendt på Genneralforsamling i 2007). Ud over at repræsentere værket ved møder og besvare henvendelser fra myndigheder om vandkvalitet og teknisk forvaltning om forsyningsområdet, samt ajourføring af kort (som startede for ca. 10 år siden)  er kravet om ledningsregistrering og afleveringspligt  (som ledningsejer) af ledningskort ved henvendelse fra entreprenører været meget belastende, især i år 2006-2007, med det voldsomt store antal gravearbejder, der har foregået.

Alle lønninger afregnes med kr. 154,xx i timen, samt lovpligtige feriepenge på 12,5%.

I fortsættelse af nævnte voksende administrative opgaver foreslog Forretningsføreren i 2006, (Forretningsføreren varetager tillige administrative opgaver for både Karup- og Kølvrå Varmeværk ), hvad Vandværkets bestyrelse tiltrådte og godkendt på Generalforsamling i 2007, at administrationen af Vandværket foregår fra Varmeværkets lokaler, samt at der til aflastning for Forretningsføreren og for at sikre kontinuiteten ansættes en halvtids kontorassistent indenfor de eksisterende lønningsudgifter, idet Forretningsføreren i princippet tilsvarende går ned i tid.

Administrationen for de tre forsyningsværker er således fremover samlet et sted. Varmeværket har indvilget i at levere opvarmningen kvit og frit. Vi har dog ikke påtaget os at levere vandet kvit og frit. 

Bestyrelsen har i 2007 været meget afholdende og kun gennemført:

-          4 bestyrelsesmøder.

-          1 møde med revisorerne.

Bestyrelsen har således ikke deltaget i Vandværksforeningens forskellige arrangementer, idet vi netop med indførelse af SRO-anlægget har fået de ting vi søgte, og ikke for nærværende i 2007 havde behov for yderligere informationer

Til gengæld har vi nogle gange sluttet her på Hotel Karup Å med dagens ret.

Vandudpumpningen i år 2007 udviser en større stigning fra året forud, og er på 264.377 kubikmeter mod  241.263 kbm året forud .

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 70% og Det sydlige værk på Vandværksstien har leveret 30%.  Elforbruget følger ganske nøje vandforbruget med et kilowatforbrug på 0,51 pr. kbm. i samlet gennemsnit for begge værker.

Stigningen i afregnet vandforbrug på 24.000 kbm. kan tilskrives den største forbruge, Danrec; som har haft en stigning på 32.000 kbm. og alene har aftager 29%, af det samlede leverede vand.

Vandforbruget er dog fortsat for syvende år i træk det laveste de sidste 30-40 år, men er dog jævn stigende og begynder at nærme sig tidligere tiders forbrug.

Vandforbruget fordelt på måneder er med de udsving vi normalt se, idet forbruget i april de to sidste år er overraskende lav. Juli er som sædvane lav, hvorimod oktober og november har det højeste forbrug, hvilket må tilskrives Danrec forøgede forbrug .

Det  er nu det 12. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

Tallene viser et ledningstab på 13.334 kbm, svarende til kun 5.04% af det udpumpede vandmængde. Et ledningstab 1% lavere end sidste år og fortsat langt under det højst tilladelige på 10%.

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign.- er for 2007  på 105,8 kbm  mod 109,9 kbm året forud.

Forbrugernumre (andelshavere) under Karup Vandværk er med det store antal nybygninger steget voldsomt og udgør ved årsskiftet  905.

En større udvidelse af forsyningsnettet uden for bymæssigt bebyggelse har i 2007 været gennemført til Høgild og Rørgårdsvej. En projekt til ca. 6-700.000, kr. med en tilslutningspris pr. enhed på ca. kr. 27.000, excl. Moms. Det dobbelte for landbrug med besætninger.

Ledningsbrug i 2007 har vi været næsten forskånet for, idet der kun har været en enkelt brud i et eternitrør på Elmevej. Ledningsbrud forårsaget af problemer med anboringer i aluminium er stærkt aftagende, men eksisterer fortsat, idet dog der ingen har været i 2007, men desværre i 2008 igen på Viborgvej.

Tidligere har der været forslag fremme om at skifte alle anboringer, hvilket dog ikke vurderes fornuftig ud fra problemet størrelse, og at vi nu har etableret en manglende hovedventil for via den at kunne aflukke Viborgvej

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført samt kontrol for 24 pesticider og Org. Chlorforbindelser samt BTXN) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Enkelte prøver har dog på ikke kritiske parameter af uforklarlige årsager udvist udsving over de stillede krav, for derefter igen ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende.

Viborg Kommune har meddelt os, at prøverne fremover kan halveres i antal, hvilket modtages med glæde, også rent økonomisk. Udgifterne til vandprøver har i de forgangne mange år  været meget høje.

Takstblad med statsafgifter, der toppede i 1998 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat uden ændringer, og hvad angår værkets andel på 2,50 kr. + 500 kr. i fast betaling af den samlede pris kan forventes fortsat at være det samme en god tid fremover.

Af nye projekter i den kommende tid:

Genetablering af råvandsboring nr. 3 på vandværksstien, (har været stillet i bero pga. at Viborg Kommune ikke magter for tiden at tage stilling til salg af jord ved den gamle rådhus.

Fornyelse af nogle gamle ledninger, hvor der er behov.

Sikring af vandværkerne og boringerne mod indbrud.

Kontrol og evt. rensning af renvandstanke.

Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode  samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som bestyrelsen også i det forgangne år har oplevet.

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup