Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2008

 

Som formand vil jeg indlede Generalforsamlingen med at nævne, at  Vandværket regnskab for år 2008 - som det har været gældende i de sidste mange år – udviser at vi er ”godt kørende” med en rimelig stor kapital og et velfungerende produktionsapparat.

Året 2008 var første år med indførelse af selvaflæsning via nettet.

Vandudpumpningen i år 2008 har udvist en mindre fald i forhold til året forud, og var på  227.203 kubikmeter mod  264.377 kbm året forud. Svarende til et fald på 14 %.

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 74% ogdet sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende 26%.  Elforbruget følger ganske nøje vandforbruget med et kilowatforbrug på 0,54 pr. kbm. i samlet gennemsnit for begge værker.

Fald i vandudpumpningen på 37.174 kbm. kan tilskrives nedlukningen af den største forbruge, Danrec i december måned; som alt i alt har betydet en fald på 36.268 kbm. af det samlede mængde leveret vand.

Vandforbruget er således efter en periode på syv år  med et jævn stigende forbrug henimod tidligere tiders høje forbrug nu igen faldende, og må desværre – med Danrec nedlukning - forventes yderligere at falde fremover, dog er der tegn på at Kartoffelmelsfabrikken fremover vil kunne kompensere for noget af nedgangen.

Kartoffelmelsfabrikken har fra året 2007 til 2008 fordoblet forbruget fra ca. 10.000 til 20.000 kbm.

Vandforbruget fordelt på måneder er med de udsving vi normalt se, idet dog forbruget i feb. til apr. de to sidste år har været overraskende lav, samt tillige Juli som sædvane. Vandforbruget i okt. og nov. afspejler Danrec kortvarige forøgede forbrug. Af vandforbruget i jan. og feb. 09 kan ses en samlet tilbagegang på ca. 30 % i forhold til år 2008.

Det  er nu det 13. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

Tallene viser et ledningstab på 12.044 kbm, svarende til kun 5.3% af det udpumpede vandmængde. Et ledningstab fortsat langt under det højst tilladelige på 10%.

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. - er for 2008  på 99 kbm  mod 105,8 kbm året forud.

Forbrugernumre (andelshavere) under Karup Vandværk er med det store antal nybygninger igen steget  og udgør ved årsskiftet  911.

Af renovering af værker i 2008 er gennemført erstatning af to pumper på Vandværksvej. (Den ene tog luft og den anden passede ikke i størrelse). 

En større udvidelse af forsyningsnettet uden for bymæssigt bebyggelse har i 2008 været gennemført med afslutningen af projekt Høgild og Rørgårdsvej. En projekt til ca. 400.000, kr. med en tilslutningspris pr. enhed på  i alt kr. 20.784, excl. moms. Det dobbelte for landbrug med besætninger. Hvilket har betydet at vandværket til de tilsluttedes nye forbrugeres tilfredshed har tilbagebetalt acontobetalinger med ca. 7.000 kr. pr. enhed.

Projekt Vallerbæk er tillige gennemført og afsluttet med en samlet udgift på kr. 548.946 excl. moms. Tilslutningsprisen pr. enhed vil her udgør i alt ca. kr. 24.000 ?? excl. moms.

Forlængelse af Årestrupvej kan forventes vil koste ca. kr. 29.000 excl. moms  pr. enhed.

Ledningen på Åvej er blevet fornyet. Den gamle ledning i jern og i eternit havde vist sig, at være stærk tæret og kunne bryde sammen med kort varsel. Projektet bød på mange genvordigheder pga. de mange kabler under fortovet.

Den manglende del af ledningsnettet i Industriområdet er blevet etableret til grundene ved Gødma.

Byggemodningen på Rælingenvej er blevet afsluttet med yderligere to områder.

Plombering af brandhaner gennemført.

Henvendelse om forsyning af Egelund medførte møde med Herning Kommune, hvor opgaven blev pålagt Haderup Vandværk.

Ledningsbrug i 2008 har vi været næsten forskånet for, idet der kun har været et enkelt brud forårsaget af problemer med anboringer i aluminium på Viborgvej. Herudover har der været selvforskyldte brud pga. gravning.

Periodisk sivende vand i Rundkørslen, der til sidst medførte opgravning for afsløring af en utæt o-ring i en samling.

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Enkelte prøver har dog på ikke kritiske parameter, af uforklarlige årsager, udvist udsving over de stillede krav, for derefter igen ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende.

Tilstedeværelse af enkelte kim, har dog medført at renvandstanken på Vandværksvej er blevet rengjort her i feb., og således ude af betragtning, hvis vi får en varm sommer med risiko for forhøjede kimtal.

Klage fra en beboer i Engparken over vandkvaliteten medførte beslutning om gennemførelse af en ekstra vandanalyse, der blev gennemført uden bemærkninger, og således uden udgift for vandværket.

Udgifterne til vandprøver har i de forgangne mange år  været rimelige i modsætning til årene forud, hvor de var meget høje.

Takstblad med statsafgifter, der toppede i 1998 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat uden ændringer, og hvad angår værkets andel på 2,50 kr. + 500 kr. i fast betaling af den samlede pris kan forventes fortsat at være det samme en god tid fremover.

Af nye projekter i den kommende tid:

Udbygning af ledningsnettet med prioritet på Årestrupvej.

Genetablering af råvandsboring nr. 3 på vandværksstien, (har været stillet i bero pga. at Viborg Kommune ikke magter for tiden at tage stilling til salg af jord ved den gamle rådhus).

Fornyelse af nogle gamle ledninger, hvor der er behov.

Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode  samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som bestyrelsen også i det forgangne år har oplevet.

 

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup