Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2009

Som formand vil jeg indlede Generalforsamlingen med at nævne, at  Vandværket fortsat er ”godt kørende” med en rimelig stor egenkapital og et velfungerende produktionsapparat.

Vandudpumpningen i år 2009 har for anden år i træk udvist et fald i forhold til året forud, og var på  176.775 kbm mod   227.203 kbm året forud. Svarende til et fald på 22 %.

Tilbagegangen betyder at der nu kun udpumpes ca. 2/3 af det der var det normale for år tilbage. Tilbagegangen er dog ikke nogen katastrofe for økonomien, men kommer meget belejligt, idet vi nu er kommer under de magiske ”200.000 kbm”, og derfor undgår at være omfattet af den nye vandforsyningslov med store udgifter til følge samt en masse ekstra administration.  

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 73,8% og det sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende 26,2%.  Elforbruget følger ganske nøje vandforbruget med et kilowatforbrug på 0,59 pr. kbm. i samlet gennemsnit for begge værker, hvilket dog er en lille stigning på 5 ører, der dels kan tilskrives tilbagegangen i vandudpumpningen, samt forbrug af strøm under renovering af boring.

Fald i vandudpumpningen på 50.428 kbm. kan i det væsentlige tilskrives nedlukningen af den største forbruge, Danrec, i 2008, dog er der tegn på at Kartoffelmelsfabrikken fremover vil kunne kompensere for noget af nedgangen.

Kartoffelmelsfabrikken har fra året 2007 til 2008 fordoblet forbruget fra ca. 10.000 til 20.000 kbm, hvilket også er tilfældet for 2009.

Vandforbruget fordelt på måneder er med de udsving vi normalt ser, idet dog forbruget i feb. til apr. de to sidste år har været overraskende lav, samt tillige juli som sædvane.  Vandforbruget i sep. okt. og nov. afspejler Kartoffelmelsfabrikkens kortvarige sæsonbestemte store forbrug.

Det  er nu det 14. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

Tallene viser et ledningstab på 12.637 kbm, svarende til 7,1% af det udpumpede vandmængde. En stigning på 1,8 % i forhold til året forud. Ledningstabet er dog fortsat langt under det højst tilladelige på 10%.

Indrapporteringen over nettet har fungeret tilfredsstillende med kun 2 tvivlsomme situationer. Den ene var en fejlaflæsning, og den anden en opstået mekanisk fejl på måleren (formentlig en frostsprængning), der forårsagede at den havde kørt baglæns.

Det lidt højere ledningstab kan være en følge af i alt to ledningsbrud, der alle var temmelig voldsomme. Birkevej 18. okt. & Lindevej 6. nov.                     

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. - er for 2009  på 95,9 kbm  mod  99 kbm året forud.

Forbrugernumre (andelshavere) under Karup Vandværk er igen steget  og udgjorde ved årsskiftet  930.

Renoveringsarbejde på de to værker er i 2009 gennemført med overboring af en af de tre råvandboringer på vandværk syd, hvorved det er lykkedes at få betydelig bedre vand med næsten ingen okker, idet indvindingen er sænket fra det øverste bassin i dybden 28 til 40 meter, til det nederste bassin 44 til 56 meter. Samtidig er pumpe, stigrør og pumpehus fornyet.

På vandværk nord er en af de to råvandspumper udskiftet. 

Af udvidelse af ledningsnettet er projekt ”forlængelse af Årestrupvej” afsluttet med en tilslutningspris på ca. kr. 29.700 excl. moms  pr. enhed.

Af projektet i bymæssig bebyggelse er hovedledningen i Industriområdet ved Gødma forlænget

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Enkelte prøver har dog på ikke kritiske parameter, af uforklarlige årsager, udvist udsving over de stillede krav, for derefter igen ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende.

Udgifterne til vandprøver har i det forgangne mange år været meget høje i modsætning til årene forud, hvor de var rimelige. De forøgede udgifter skyldes tildels pålagte prøver if.m. omtalte overboring på vandværk syd. 

Takstblad med statsafgifter, der toppede i 1998 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat uden ændringer, og hvad angår værkets andel på 2,50 kr. + 500 kr. i fast betaling af den samlede pris kan forventes fortsat at være det samme en god tid fremover.

Vandværkets priserne er ved sammenligning med naboværker og Viborg by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt de voldsomme priser for vandafledning som Viborg Kommune pålægger os, og som fejlagtig ofte opfattes som et vandværksanliggende.

Af nye projekter i den kommende tid kan forventes:

Renovering af filtre på vandværk nord.

Fornyelse af nogle gamle eternitledninger, samt øvrige ledningsstræk hvor der er behov.

Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode  samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som bestyrelsen også i det forgangne år har oplevet.

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup