Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2010

     Som formand vil jeg indlede Generalforsamlingen med at nævne, at  Vandværket fortsat er ”godt kørende” med en rimelig stor egenkapital og et velfungerende produktionsapparat.

     Forbrugernumre under Karup Vandværk er igen steget  og udgjorde ved årsskiftet  932. Da nogle andelshavere ejer flere ejendomme er antal andelshavere ca. 900.

     Vandudpumpningen i år 2010 har efter to år store fald på ca. 30% efterhånden stabiliseret sig med kun et mindre fald fra året forud, og var på  171,855 kbm mod  176.775 kbm året forud.

     Som forventet er elforbruget pr. kbm. ikke fulgt med ned, idet pumperne fortsat skal køre, hvorfor elforbruget nu ligger på o,6 KWH mod ca. o,5 i de år vi havde de store udpumpninger.

     Tilbagegangen betyder at der nu kun udpumpes ca. 2/3 af det der var det normale for år tilbage. Tilbagegangen er dog ikke nogen katastrofe for økonomien, men kommer meget belejligt, idet vi nu er kommer under de magiske ”200.000 kbm”, og derfor undgår at være omfattet af den nye vandforsyningslov med store udgifter til følge samt en masse ekstra administration.  

     Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. ¾ og det sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende ¼. 

Kartoffelmelsfabrikken har fra året 2006 vist sig som en god kunde og overtaget en del af det forbrug vi mistede ved Danreg’s nedlukning.

     Vandforbruget fordelt på måneder er med de udsving vi normalt ser, idet dog forbruget i apr.  har været overraskende lav. Vandforbruget i sep. okt. og nov. afspejler Kartoffelmelsfabrikkens kortvarige sæsonbestemte store forbrug. Desværre har forbruget i dec. også været høj, hvilket senere har vist sig at være skjulte brug på ledningsnettet.

     Det  er nu det 15. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

     Tallene viser et ledningstab på 17.985 kbm, svarende til 10,5% af det udpumpede vandmængde. En stigning på 3,4 % i forhold til året forud, og desværre 0,5 % højere end tilladt.  Ledningstabet medfører derfor en ekstrabetaling af grøn afgift til staten på 4000 kr. Ledningstabet har senere vist sig at være underboringer af forsyningsledninger ved Høgild Mølle og Aller Å, der senere er krympet og skjult under det frosne jord ikke er brudt op til overfladen og derfor ikke er blevet opdaget før tøvejret satte ind.

     Herudover har der været de sædvanlige ledningsbrud spredt rundt i byen, der fordeles sigt på to typer:

1) 16. jun. overgravning Kildegården, og 27. okt. gravearbejde Urfuglevænget.

2)  16. juni brud på Elmevej, 11. juli brud på Viborgvej, xx juli brud ved skolen, xx sep. brud i krydset Genvej/Birkevej og xx okt. brud på Egevej.                

     Indrapporteringen over nettet har fungeret tilfredsstillende med de sædvanlige tvivlsomme fejlaflæsninger, der i tide er blevet opdaget og rettet. Hos en enkelt forbruger blev der konstateret et højere forbrug end forventet, hvilket skyldtes en skjult ledningsbrug efter måleren. Pågældende har senere søgt om kompensation for vandtab ved skjult ledningsbrug, hvilket er blevet muligt ved bekendtgørelse af 2009, dog skal forbrugeren ud over normalforbrug betale for selvrisiko på 300 kbm.

     Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. - er for 2010  på 95,5 kbm  mod  95,9 kbm året forud.

     Ledningsnettet er blevet renoveret med helt ny forsyningsledning med stophaner og stikledninger på Elmevej. En projet til i alt 522.224 kr. Entreprenør 354.524 kr. VVS 167.700 kr.

     Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Enkelte prøver har dog på ikke kritiske parameter, af uforklarlige årsager, udvist udsving over de stillede krav, for derefter igen ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende. Der har i særdeleshed, som generelt for rigtig mange vandværker, været problemer med coliforme bakterier, og måden denne analyse foretages på. Hvilket bestyrelsen har påtalt overfor Viborg Kommune, og ved møder i vandrådet i Viborg, samt overfor analysefirmaer. Problemet har været meget omtalt i fagblade, og behandles nu på landsplan.

     Udgifterne til vandprøver har i det forgangne år været faldende og stabiliseret sig på et rimelig niveau. 

     Takstblad med statsafgifter, der toppede i 1998 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat uden ændringer, og hvad angår værkets andel på 2,50 kr. + 500 kr. i fast betaling af den samlede pris kan forventes fortsat at være det samme en god tid fremover.

Vandværkets priserne er ved sammenligning med naboværker og Viborg by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt de voldsomme priser for vandafledning som Viborg Kommune pålægger os, og som fejlagtig ofte opfattes som et vandværksanliggende.

     Af nye projekter i den kommende tid kan forventes:

     Renovering af filtre på vandværk syd.

     Fornyelse af nogle gamle eternitledninger, samt øvrige ledningsstræk hvor der er behov.

     Lad mig slutte af med at minde om værkets vedtægter:

Formål: ”at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest muligt driftsbidrag,

der tillige skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og udvidelser. 

     Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode  samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som bestyrelsen også i det forgangne år har oplevet.

     Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup