Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2011

Som formand vil jeg indlede Generalforsamlingen med at nævne, at foreningen ved årsskiftet havde ca. 902 og da nogle andelshavere ejer flere ejendomme er antal forbrugernumre 942.

Vandudpumpningen i år 2011 har efter tre år med fald igen været stigende med ca. 18.000 kbm og var på  189.966 kbm mod  171. 855 kbm året forud.

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. ¾ og det sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende ¼. 

Som forventet er elforbruget pr. kbm. på samme niveau som sidste år, og  ligger på o,6 KWH mod ca. o,5 i de år vi havde de store udpumpninger.

Normalt vil vi glade for en stigning i den udpumpede mængde, hvis de aflæste mængder hos forbrugerne tilsvarende fulgte med op, Desværre er det ikke tilfældet for 2011, idet de indberettede forbrug 159.189 kbm kun udviser en stigning på 5.300 kbm. Vi mangler således 30.777 kbm.

Et ledningstab som ikke kom som den store overraskelse, idet ledningstabet for 2010 der startede i dec. måned strakte sig hen over jan. og  feb. i 2011, og således har givet det store ledningstab. Hvilket tydelig fremgår af de udpumpede mængder fordelt på måneder. Desuden havde vi et par større brud senere på året.

Vandforbruget, ud over ovennævnte, fordelt på måneder er med de udsving vi normalt ser, idet dog forbruget i jul.  har været overraskende høj. Vandforbruget i sep. okt. og nov. afspejler Kartoffelmelsfabrikkens kortvarige sæsonbestemte store forbrug.

Kartoffelmelsfabrikken har fra året 2006 vist sig som en god kunde med et stabiliseret forbrug på ca. 15.500 kbm og tildels overtaget en del af det forbrug vi mistede ved nedlukning af nogle af de store vandforbrugende industrier.

Vaskeriet er dog den største kunde med et forbrug på 27.694 kbm. En stigning på ca. 4.000 kbm

Det  er nu det 16. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

Tallene viser et ledningstab på 30.777 kbm, svarende til 16,2% af det udpumpede vandmængde. En stigning på 5,7 % i forhold til året forud, og desværre 6,2 % højere end max. tilladte uden kompensation.  Ledningstabet medfører derfor en ekstrabetaling af grøn afgift til staten. Ledningstabet har senere vist sig at være forårsaget af underboringer af forsyningsledninger ved Høgild Mølle og Aller Å, der senere er krympet og skjult under det frosne jord ikke er brudt op til overfladen og derfor ikke er blevet opdaget før tøvejret satte ind.

En situation der nu er under kontrol.

Herudover har der været de sædvanlige ledningsbrud spredt rundt i byen,

1) Brud på en hovedledning på Kastanievej den 23. aug.

2)  Brud på en eternitledning på Birkevej.       

Indrapporteringen over nettet har fungeret tilfredsstillende med de sædvanlige tvivlsomme fejlaflæsninger, der i tide er blevet opdaget og rettet.

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. - er for 2011  på 91,3 kbm  mod  95,5 kbm året forud.

Af større renoveringer har det i 2011 været værkernes tur. På Vandværkvej er rentvandstanken blevet desinficeret samt forsynet med en membran og overdækket  med jord. Filtrene er blevet renoveret og et nyt påfyldningssystem er blevet monteret. På Vandværksstien er filtrene blevet efterset og småreparationer udført.

Udendørs er begge bygninger blevet omkranset med flisebelægning for at holde ukrudt væk fra murværket    

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Enkelte prøver har dog på ikke kritiske parameter, af uforklarlige årsager, udvist udsving over de stillede krav, for derefter igen ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende. Der har i særdeleshed, som generelt for rigtig mange vandværker, været problemer med coliforme bakterier, og måden denne analyse foretages på. Problemet har været meget omtalt i fagblade, og behandles nu på landsplan.

Udgifterne til vandprøver har i de forgangne år været faldende og for 2011 noget lavere end det forventelige fremover. 

Takstblad med statsafgifter, der toppede i 1998 med 6,25 kr inkl. Moms er fortsat for hele 2011 uden ændringer, og hvad angår værkets andel på 2,50 kr. + 500 kr. i fast betaling den samme.

Ved årsskiftet til 2012 blev den samlede startsafgift forhøjet til 7,38 kr., hvorefter kbm. pris fremover vil være 9,88 kr inkl. moms.

Taksbladet for Karup Vandværk vil derfor i 2012 blive justeret med de nye priser, samtidig vil tilslutningsbidraget blive reguleret og indtil flere takstzoner for landdistrikterne blive indført med de gældende priser påført. Samtidig vil et nyt begreb med fast pris på stikledningsbidrag blive indført. En situation der i særdeleshed for tilslutninger i det oprindelige forsyningsområde har været et problem, idet opgravninger og evt. underboringer af vejbelægninger efterhånden er ret så bekostelige for værket.

Vandværkets priser er ved sammenligning med naboværker og Viborg by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt de voldsomme priser for vandafledning som Viborg Kommune pålægger os, og som fejlagtig ofte opfattes som et vandværksanliggende.

Som et nyt punkt i beretningen skal anføres, at der for efterhånden en del år siden blev lovbestemt at alle ledningsejere skulle bidrage med oplysninger om ledningsførelse til ”Ledningsejerregistret” (LER), hvorefter entreprenører skulle indhente oplysninger og få tilsendt kortskitser over ledningsførelse. En opgave der ugentlig foregår og kræver digitale kort, internetadgang og at opgaven løses. Pt er denne opgave pålagt formanden.

Af nye projekter i den kommende tid kan forventes:

Renovering af filtre på vandværk syd.

Fornyelse af nogle gamle eternitledninger, samt øvrige ledningsstræk hvor der er behov.

Lad mig slutte af med at minde om værkets vedtægter:

Formål: ”at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest muligt driftsbidrag, der tillige skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og udvidelser. 

Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte (Mogens og Jens) for det gode  samarbejde og den omsorgsfulde pasning af værkernes drift og regnskab mv, som bestyrelsen også i det forgangne år har oplevet.

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup