Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2012

Som formand vil jeg indlede Generalforsamlingen med at nævne, at foreningen ved årsskiftet havde 946 forbrugernumre eller husstande, og da nogle andelshavere ejer flere ejendomme er antal af andelshavere ca. 902.

 

Året 2012 har på flere måder været et noget anderledes år end hvad vi forventede og som vi normalt oplever.

For det første har leveringen af vand været stabil, med et uhørt lavt antal driftsstop på ledningsnettet, idet der kun har været 2 brud. En på en sidestreng til Viborgvej med 3 forbrugere, og en mere kompliceret brug på Skovgårdsvej, hvor en afspærringsventil svigtede, og desværre den allerværste dag, nemlig den 24. dec. Forsyningen blev dog genoptaget inden de store juleforberedelser skulle påbegyndes.

Et andet problem opstod da vores mangeårige vandværkspasser, Mogens, måtte melde sig syg i en længere periode, men heldigvis nu igen er i fuld vigør.

Bestyrelsen måtte under sygemeldingen træde til, og Carl Nexø har her været en uvurderlig erstatning, og klaret opgaven vældig tilfredsstillende. Carl har endda afværget en større forureningssituation ved at opdage at en råvandsledning var utæt. En situation, der kunne have ført til en masse problemer med kogning af vand og dårlig omtale i medierne.

Bestyrelsen takker Carl for indsatsen.

Forbrugernes rettidig indberetning af forbrugt vand har igen i år givet forsinkelser. Da tidsfristen var udløbet manglede ca. 75 indberetninger, hvorfor en stor del af disse måtte påmindes om forglemmelsen enten via telefon eller ved besøg. Et besøg har selvfølgelig medført betaling for aflæsning.

Et andet problem vedrørende indberetninger har været, at det samlede registrerede forbrug har været langt under den udpumpede vandmængde.

Bestyrelsen har ikke kunnet forklare årsagen, idet de sædvanlige årsager forårsaget af ledningsbrud kan afvises, da natforbruget - som normalt afslører brud og utætheder - har været tilpas lav og ikke rummer muligheder for et tab svarende til det aktuelle på 2,25 kbm pr. time.

Hvis det manglende registrerede forbrug skyldes ”træge målere” er problemet til at overse, idet der så kun er et at gøre - menlig at påbegynde en generel udskiftning af samtlige målere.    

Vandudpumpningen i år 2012 har efter et enkelt år med en lille stigning igen været faldende til 167.603 kbm mod 189.966 kbm året forud. Et fald på 22.363 kbm.

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 2/3 og det sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende 1/3.

Som forventet er elforbruget pr. kbm. på samme niveau som sidste år, og  ligger på o,6 KWH mod ca. o,5 i de år vi havde de store udpumpninger.

Vandforbruget fordelt på måneder har været meget jævnt med kun mindre udsving  Vandforbruget i sep. okt. nov. og dec. afspejler Kartoffelmelsfabrikkens kortvarige sæsonbestemte store forbrug.

Kartoffelmelsfabrikken har fra året 2006 vist sig som en god kunde med et stabiliseret forbrug på ca. 15.000 - 16.000 kbm/år,  og tildels overtaget en del af det forbrug vi mistede ved nedlukning af nogle af de store vandforbrugende industrier.

Vaskeriet er dog den største kunde med et forbrug på 25. 894 kbm.

De 2 storforbrugere har dog i 2012 samlet haft en mindre tilbagegang på 2.000 kbm

Det  er nu det 17. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

Tallene viser et ledningstab på 19.749 kbm, svarende til 11,8% af det udpumpede vandmængde. En fald på 4,4 % i forhold til året forud, og desværre 1,8 % højere end max. tilladte uden kompensation.  Ledningstabet medfører derfor en ekstrabetaling af grøn afgift til staten.

Et ledningstab eller manglende registreret forbrug, der ikke kan forklares, idet de sædvanlige årsager forårsaget af ledningsbrud kan afvises, da natforbruget - som normalt afslører brud og utætheder - har været tilpas lav og ikke rummer muligheder for et tab svarende til det aktuelle på 2,25 kbm pr. time.

Hvis det manglende registrerede forbrug skyldes ”træge målere” er problemet til at overse, idet der så kun er et at gøre - menlig at påbegynde en generel udskiftning af samtlige målere.    

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. - er for 2012  på 87,45 kbm mod 91,3 kbm  året forud og to år tilbage 95,5 kbm.

Af større renoveringer har det i 2012 været det gamle værks tur på Vandværksstien. Det ene filter er blevet totalt renoveret og efterfilteret i fornøden omfang. Et nyt filtermasse påfyldningssystem er blevet monteret.

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Enkelte prøver har dog på ikke kritiske parameter, udvist udsving over de stillede krav, for derefter igen ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende. Problemet har været forhøjet kimtal 22 grader, hvilket er forventelig efter en renovering, tilsvarende kunne der have været problemer med Coliforme bakterier, hvilket vi heldigvis har været forskånet for.

Udgifterne til vandprøver har i de forgangne år været faldende og for 2012 noget lavere end det forventelige fremover. Udgifterne er bestemt af antal prøver, og et normalt billede er at hvert fjerde år har vi de højeste udgifter.

Takstblad med statsafgifter inkl. Moms er fortsat - hvad angår værkets andel på 2,50 kr. + 500 kr. i fast betaling - uden ændringer, og den samme.

Ved årsskiftet til 2013 blev den samlede startsafgift forhøjet til 7,67 kr., hvorefter kbm. pris fremover vil være 10,16 kr inkl. moms.

Taksbladet for Karup Vandværk vil derfor i 2013 blive justeret med de nye priser, samtidig vil tilslutningsbidraget for takstzoner i landdistrikterne blive reguleret. Sidste år blev et nyt begreb med fast pris på stikledningsbidrag  indført. En situation, der i særdeleshed for tilslutninger i det oprindelige forsyningsområde har været et problem, idet opgravninger og evt. underboringer af vejbelægninger efterhånden er ret så bekostelige for værket

Vandværkets priser er ved sammenligning med naboværker og Viborg by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt de voldsomme priser for vandafledning som Viborg Kommune pålægger os, og som fejlagtig ofte opfattes som et vandværksanliggende.

Som et nyt punkt i beretningen skal anføres, at der for efterhånden en del år siden blev lovbestemt at alle ledningsejere skulle bidrage med oplysninger om ledningsførelse til ”Ledningsejerregistret” (LER), hvorefter entreprenører skulle indhente oplysninger og få tilsendt kortskitser over ledningsførelse. En opgave der ugentlig foregår og kræver digitale kort, internetadgang og at opgaven løses. Pt er denne opgave pålagt formanden.

 Af nye projekter i den kommende tid kan forventes:

Etablering af partikelfiltrering af kompressorluft og skylleluft på Vandværksvej, samt partikelfilter på luftudligningen af rentvandstanken.

Fornyelse af nogle gamle eternitledninger, samt øvrige ledningsstræk hvor der er behov.

Lad mig slutte af med at minde om værkets vedtægter:

Formål: ”at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest muligt driftsbidrag, der tillige skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og udvidelser. 

Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte og ikke mindst Carl som velvillig afløser for pasning af værkernes drift og regnskab mv.

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup