Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2013

Som formand vil jeg indlede Generalforsamlingen med at nævne, at foreningen ved årsskiftet havde 957 forbrugernumre eller husstande, og da nogle andelshavere ejer flere ejendomme er antal af andelshavere ca. 910.

Året 2013 startede uden de store problemer og ikke anderledes end hvad vi forventede. Bestyrelsen havde på generalforsamlingen antydet, at tiden var inde til at foretage udskiftning af samtlige målere, samt at der skulle gøres noget for at undgå den efterhånden tilbagevendende tilstand med mikrobiologisk forurening. Senere på året modtog  vi vores mangeårige forretningsførers ønske om at han nu ville stoppe efter at have tjent vandværket i ca. 28 år.

For det første har leveringen af vand været stabil, med et uhørt lavt antal driftsstop på ledningsnettet, idet der kun har været 4 brud, hvoraf dog de to var af de helt store og berørte hele byen.

Den ene var i industriområdet bag Revas den 14. april, hvor en entreprenør gravede vores hovedledning over. Desværre sammenfaldende med opdatering  af vandværkets styresystem, hvorved IT-operatøren, i situationen med de galoperende pumper, mistede overblikket i den forvisning om at det var ham der havde forårsaget at styringen gik ud af kontrol. I forvirringen blev tilkald af driftsbestyreren og håndværkere forsinket og dermed varigheden af driftsstoppet.

Den anden alvorlige brud var en hovedledning på Bøgevej den 8. juni, hvor reparationsarbejdet var mere omfattende end forventet og derfor medførte en længerevarende afbrydelse af vandforsyningen og således berørte hele byen.

Den 14. juni indtraf det tredje brud på Kastanievej, hvor en stikledning var tæret. Reparationen blev genoptaget den 15. juni med en kortvarig afbrydelse af forsyningen til området samt dele af Viborgvej.

Det fjerde brud var på Birkevej den 4. september, hvor kun Birkevej blev berørt i en kortere periode.

Desuden forårsagede brandvæsenet ved den årlige frostsikring af brandhaner, at 2 stk. en på Ericavej og en på Bøgevej ikke kunne lukkes.  Brandhanerne blev fjernet den 27 november.

Betaling for de ikke vandværket forårsaget udgifter er betalt af skadevolderne.

Vandudpumpningen i år 2013 har efter et enkelt år med en lille stigning igen for anden år været faldende til 161.845 m3 mod 167.603 m3 året forud. Et fald på 5.758 m3.

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 2/3 og det sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende 1/3.

Lidt overraskende er elforbruget pr. m3 faldet til 0,53 KWH efter i mange år at have ligget på samme niveau nemlig på 0,6 KWH pr. m3. Forbruget pr. m3 er således bragt tilbage til de år med de store udpumpninger. Hvilket må tilskrives udskiftning til nye og mindre pumper tilpasset det nuværende forbrug.

Vandforbruget fordelt på måneder har været meget jævnt med kun mindre udsving, idet Kartoffelmelsfabrikkens kortvarige sæsonbestemte store forbrug har været meget mindre i 2013. Gående fra 15.901 m3 til 7.697 m3.

Vaskeriet er dog den største kunde med et stabil forbrug på 25.119 m3.

Industrien samlede forbrug udgør 34.580 m3. En samlet tilbagegang på ca. 10.000 m3.

Øvrige forbrugere har samlet forbrugt 105.305 m3

Det  er nu det 18. år, hvor der afregnes efter måler, og hvor det altid er spændende om det afregnede svarer til det udpumpede, eller om der har været et for stort ledningstab:

Tallene viser et ledningstab på 20.038 m3, svarende til 12,38 % af den udpumpede vandmængde. Desværre 2,38 % højere end max. tilladte uden kompensation.  Ledningstabet medfører derfor en ekstrabetaling af grøn afgift til staten.

Et ledningstab, der kun delvis kan forklares, idet det store ledningbrud og de to sivende brud i ca. 6 mdr. kunne ses på natforbruget, der i perioden var ca. 8 m3 i timen, for derefter at falde til ca. 6 m3 i timen og ved den sidste afsløring og reparation endelig faldt til det acceptable niveau på 3,5-4 m3 i timen.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at afdække yderligere tab, der efter den gennemførte udskiftning af målere ikke længere kan skyldes træge målere, men måske en for unøjagtig hovedmåler??

Allerede den kommende fredag vil kontakt til Siemens blive gennemført for at høre, hvad de kan foreslå af enten kontrol af den eksisterende hovedmåler eller udskiftning til en mindre.

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. - er for 2013  tilbage på 91,1 kbm  mod 87.7 kbm året forud og to år tilbage 91,3 kbm.

Af tekniske ændringer ud over almindelig vedligeholdelse har det i 2013 været værket  på Vandværksvej der har stået for tur. For at minimere den plagsomme tilstand med mikrobiologisk forurening er der blevet investeret i partikelfiltrering med montering af luftkøler og mikrofiltre på kompressoren til iltning af råvand, partikelfiltre på kapselblæseren til skylleluft  til returskylning af filtre, samt ny dæksel til rentvandstank med filtrering af udligningsluft. På IT siden er computeren til SRO-systemet udskiftet med nyt hardware og software.

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende. Først på året udviste enkelte prøver på Vandværksvej tilstedeværelse af coliforme bakterier og jern. For derefter ved efterfølgende kontrolprøver, igen at været tilfredsstillende. Problemer med forhøjede jernindhold viste sig at være forårsaget af en tilstoppet luftudlader på en af filtrene. Prøver sidst på året og efter nytår viser vand af høj kvalitet på begge værker.

Udgifterne til vandprøver har i de forgangne år været temmelig høje og bestemmes af antal prøver. Et normalt billede er at hvert fjerde år har vi de højeste udgifter som skyldes at boringskontrol foretages hvert fjerde år og i 2013 var det det tre boringer på Vandværksstien, der stod for tur.

Takstblad med statsafgifter inkl. Moms skal godkendes af kommunen og er fortsat noget af det laveste i kommunen. Værkets andel på 2,00 kr. pr m3 bibeholdes, idet dog den faste betaling for administration hæves med 40 kr. til 440 kr. hertil statsafgifter på 6,13 kr. samt moms. Kbm. pris vil for 2014  være 10,17 kr. inkl. moms.

Taksbladet for Karup Vandværk er derfor i 2014 blive justeret med de nye priser, samtidig er tilslutningsbidraget for takstzoner i by- og landdistrikterne blevet prisreguleret. Forrige år blev et nyt begreb med fast pris på stikledningsbidrag indført. En situation, der i særdeleshed for tilslutninger i det oprindelige forsyningsområde har været et problem, idet opgravninger og evt. underboringer af vejbelægninger efterhånden er ret så bekostelige for værket

Vandværkets priser er ved sammenligning med naboværker og Viborg by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt de voldsomme priser for vandafledning som Viborg Kommune pålægger os, og som fejlagtig ofte opfattes som et vandværksanliggende.

Med vejledningen for kontrol af koldvandsmålere i hånden, som udkom i oktober 2013, var der ingen tvivl om at bestyrelsens beslutning tilligere på året om udskiftning af målere var den rigtige og straffeansvarlig nødvendig. Målere må højst sidde i 6 år, hvorefter de enten skal udskiftes eller stikprøvevis kontrolleres.

Vore vandmålere, som der til dels kun er blevet udskiftet, når der var problemer trængte i høj grad til at blive udskiftet.

Ved undersøgelse af markedet blev det besluttet at indkøbe Kamstrup målere i et antal af 983 stk. i 4 forskellige størrelser og i 3 forskellige byggelængder til en pris af kr. 1001.722,- inklusiv montering, som blev foretaget af VVS firmaet Guldhammer. Projektet afsluttedes i november måned. Udskiftningen har forløbet uden problemer.

For at få maksimalt glæde af målerne og dermed at kunne foretage fjernaflæsning kræves aflæsningsudstyr og tilhørende IT-programmer, for sluttelig elektronisk at kunne overføre aflæsningerne til afregningssystemet. IT- delen er ret så kompliceret og har givet en del hovedbrud hos forretningsføreren, samt en del støtte fra Kamstrup.  

Af nye projekter i den kommende tid kan forventes:

Som allerede nævnt har vores mangeårige forretningsfører meddelt i efteråret at han ønskede at stoppe ved årets udgang. Bestyrelsen har i den anliggende, koordineret med varmeværket, entreret med samme revisionsfirma ”DeLoitte” i Viborg, som fremover skal varetage regnskabsopgaven fra de samme lokaliteter som hidtil, dog kun med bemanding af kontoret 2-3 dage om ugen. Overgangen til DeLoitte vil være billigere, men det er heller ikke samme vare som det eksisterende vi køber. Jens Overgaard blev dog velvilligt overtalt til at fortsætte i en overgangsperiode og afslutte regnskabet for dette år (2013), hvad vi kun kan være tilfredse med. Desuden har Jens været engageret i implementeringen af de indkøbte målere, og stået for IT-delen, hvilket har været en ubetalelig hjælp for bestyrelsen.

Lad mig slutte af med at minde om værkets vedtægter:

Formål: ”at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest muligt driftsbidrag, der tillige skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og udvidelser. 

Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte for pasning af værkernes drift og regnskab mv.

En særlig tak til Jens Overgaard for hans 28 års lange virke som forretningsfører. Bestyrelsen og samtlige forbrugere ønsker dig alt held og lykke fremover, og håber at vi kan trække på din store viden, når behovet opstår.

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup