Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2014

INDLEDNING: 

-          Bestyrelsens beretning vil i år blive noget anderledes end tidlige år, idet der for år 2014 er ret så vigtige hændelser, der nødvendigvis må omtales, på bekostning af selvfølgeligheder og informative oplysninger. 

-           Indledningsvis vil jeg nævne, at foreningen ved årsskiftet havde 962 forbrugernumre eller husstande. En fremgang på 5, idet der også er nedlagte ejendomme. 

-          Vandudpumpningen i år 2014 har igen været faldende fra 161.845 m3 året forud til 148.631 m3.   Et fald på 13.214 m3 eller 8%.

-          Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 2/3 og det sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende 1/3. 

-          Industrivirksomhedernes andel er for nedadgående: I særdeleshed Kartoffelmelsfabrikken  fra 7.697 til 2.764 m3. Vaskeriet er fortsat den største kunde med et lidt mindre forbrug på 21.984. m3. 

-          Samlet er industrien faldet 8.402 m3 svarende til 23,0%

Alle øvrige er faldet 3.663 m3 svarende til 3,5%. 

LEDNINGSTAB: 

-          Stadig for stor ledningstab 12,7%, uden at der kan findes kontante årsager:

Alle målere hos forbrugerne udskiftet ultimo 2013.

Ny hovedmåler på Vandværksvej ½ år inde i perioden.

Kun 3 ledningsbrud, heraf en med en stor vandtab.

Lav natforbrug, dog lidt over, hvad der tidligere blev målt. 

-          Der tappes tilsyneladende vand fra ubebyggede grundes stikledninger, i alt blev der i sommer fundet 4 påsatte haner, heraf var 2 med kørende vandspredere.

-          Byggevand har hidtil været uden beregning. Spørgsmålet er om der udvises tilstrækkelig sparsommelighed, når forbruget ikke måles. Byggevand bør derfor registreres ved evt. at montere målere af gammel model, som herefter kan faktureres og dermed medregnes i det samlede forbrug.

-          Derudover er der fortsat slamsugere der tapper vand direkte fra brandhaner (senest den 24. feb.), hvilket kan udgøre en forureningsrisici, og derfor ikke tilladt uden den fornødne tilbagestrømningssikring, som ikke forefindes på brandhaner. Tapningen er desuden uden betaler og således et direkte tab for vandværket. Der er tidligere sendt brev til en konstateret tapper, men da de kan komme langvejsfra er det vanskelig at ramme alle potentielle tappere. 

-          Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. – har efterhånden stabiliseret sig og er for 2014  90,02 kbm  mod 91,1 kbm året forud. 

-          Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende til særdeles tilfredsstillende med stabile værdier.. 

VIGTIGE HÆNDELSER: 

-           Året 2014 startede uden de store problemer med alle rutinerne kørende, og ikke anderledes end hvad vi forventede. Det skulle senere vise sig at år 2014 på mange måder blev en noget anderledes år end vi tidligere har oplevet. 

-          Som omtalt på sidste generalforsamling ønskede vores mangeårige forretningsfører ved årets start at gå på pension, og overlade regnskabsfunktionen til Deloitte. I kontrakter var anført en overdragelsesperiode som gjorte at Jens nedtrappede over tre måneder, som han selvfølgelig blev honoreret for, og som Deloitte tilsvarende reducerede afregningerne med 30% for de tre måneder. 

-          Ved Deloittes overtagelse blev mailadressen ændret, -som den måde brugerne bedst kunne kommunikere med vandværket på, da der kun er bemanding på kontoret 2 hverdage, mandag og onsdag. Desværre opdages senere, at den gamle mailadresse ikke var blevet nedlagt, hvorfor der i postkassen lå en hel del mail som ikke var blevet besvaret. 

KONTROLAFLÆSNING OG REAKTION: 

-          Ved den årlige aflæsning af målere 2013 og sammenlignelig med det udpumpede mængde var der konstateret en for stor vandspil. Bestyrelsen besluttede derfor at foretage en aflæsning efter første kvartal af 2014 for at kontrollere om skift af forbrugsmålere havde forbedret ledningstabet, hvilket desværre ikke var tilfældet. 

-          Bestyrelsen besluttede derfor også at skifte Hovedmåleren på Vandværksvej til en mindre dimension for om muligt herved at finde årsagen. Tilsvarende skulle rørtilslutningerne neddrosles. 

Samlet pris kr. 50.400. Dette var afsluttet 25. juni,- ½ år inde i perioden- hvorfor vi  ikke har den fulde effekt af tiltaget, men vi håber det bedste. 

LEDNINGSBRUD OG REAKTION: 

-          Ledningsbrud på Birkevej den 10. juli kl 2000. Reparation 2 timer. 

-          Ledningsbrud på Birkevej den 21. juli kl 0400. Formodes at være forårsaget af tapning af vand til brandslukning få timer tidligere på natten.  Reparation fra kl. 0800 og  2 timer frem.

Her blev besluttet at den stående aftale om renovering af Birkevej og dele af Genvej skulle iværksættes når belejliget blev afsluttet i Nov. VVS-udgifter kr. 111.900. Gravearbejdet mv. kr. 285.400 Samlet pris kr. 400.000 (397.900) 

UDSTYKNING AF BØRNEHAVEGRUNDEN:

-          Kommunen ønskede udstykning af børnehavegrunden, hvor der blev klargjort til 5 nye parceller. Vandværkets andel heraf kr. 16.000 afholdes, efter aftale, af kommunen. Således at hovedanlægsbidrag kr. 8.000 betales ved tilslutning til Vandværket. 

OPSIGELSE AF KONTRAKT MED KORTDATACENTERET: 

-          Opsigelse af kontrakt med Kortdatacenteret vedrørende levering af kortdata. 3 års opsigelse. Derfor vedligeholdelsesbidrag i 2015-2016. Pris årlig kr. 7.000. Tilsvarende situation for bl.a. Varmeværket. 

LYNNEDSLAG OG SKADESERSTATNING: 

-          Den 26. juli kl. 1900 blev værket på Vandværksvej ramt af lyn eller transient forårsaget af uvejret med stor skade til følge. Heldigvis ingen skade på Vandværksstien, der uden problemer tog over.  Elektriker tilkaldt for at konstatere, at hele styrsystemet var ude af funktion, hvorfor Vand og Teknik blev underrettet, og overtog reetableringen. 3 dage var værket ude af drift , og samlet blev udgifterne kr. 110.000.

Anmeldelse til vores forsikringsselskab ”Topdanmark” var  gennemført, og venlig brev var modtaget, at de selvfølgelig var til for vores skyld. Taksator havde beset værker og skaderne, og alt synes på plads.

Da diverse fakturaer var modtaget og betalt, blev de hvorefter sendt til Topdanmark for udbetaling af erstatning. 

-            Kort tid efter modtog vandværket en opgørelse, der forklarede, - henset til at det ikke var en direkte lynnedslag, men i en mast og at lyn/induktion derefter er transporteret videre til jeres skaderamte genstande kan de ikke dække under løsøreforsikrings brandforsikring. Skaden er derfor behandlet under jeres maskinforsikring for stationært kontorudstyr,og at vi kun havde forsikring af administativ EDB, som befandt sig på en anden adresse i byen.

          Forsikringsdækningen minus selvrisiko udgjorte herefter kr. 15.868  som hermed var overført som fuld og endeligdækning til vores konto.  

-           Undertegnede forfattede herefter et brev, hvori forholdene blev forklaret ret entydig, og med hentydning til, at afgørelsen helt sikker havde interesse for vores vandværksforening med ca. 2000 medlemmer. Samtidig havde jeg kontakt til en forsikringsagent, der var i færd med at gennemgå vores forsikringspolice, som venligst blev gjort opmærksomt på den igangværende sag, og at de nok ikke skulle regne med os som kunde fremover.

-          I november blev jeg kontaktet, at sagen havde været behandlet på allerhøjeste sted, og at de pr. kulance ville udbetale os det fulde beløb på kr. 110.000 minus selvrisiko.

 

OPFØLGNING PÅ LYNHÆNDELSEN: 

-          Radio Viborg kontaktet med forhandling om at deres udstyr udgjorte en meget stor risici og derfor skulle fjernes fra bygningen og egen strømforsyning etableres.

-          Radio Viborg skal have ros for den måde de har haft forståelse for problematikken og samarbejdet på. Vel vidende at ændringerne har medført en del omkostninger for Radio Viborg.

 

GENTALSE AF UVEJR MED STRØMAFBRYDELSE OG FØLGEVIRKNINGER: 

-          Den 6. sep. endnu et uvejr med Alarm kl. 1700, hvor værket blev genstartet. Igen kl. 2100 Alarm med genstart. Tilset kl. 0200, hvor to pumper kørte i luft. Værket blev stoppet.  Frederiks EL tilkaldt dagen efter, der konstaterede at UPS var ude af drift, og at Vand og Teknik måtte tilkaldes, idet en hel del indlagte værdier i computer var skredet.

-          Situationen fik som følgevirkning at en pumpe fortsat tog luft, som måske skyldtes en utæt bundventil i rentvandstanken, som derfor blev besluttet udskiftet. Udgift på kr. 12.800. Pumpen blev herefter tilset af Grundfos, idet et par bøsninger skulle udskiftes, uden dog at situationen pt. er helt under kontrol, men dog således, at en løsning er på vej. 

YDERLIGERE TILTAG TIL BESKYTTELSE MOD LYNNEDSLAG: 

-          Begge værker har hele tiden haft Transientbeskyttelse, men tilsyneladende ikke tilstrækkelig, hvorfor omtale af problemet overfor en tilfældig person (Claus Larsen) førte til at firmaet ”Weidmüller” gerne ville bruge vores vandværk i et reklamefremstød med artikler i Elinstallatørernes blad og Vandværksforeningens blad. Aftalen blev at Weidmüller leverede alle komponenter gratis og Vand og teknik installerede, hvor vandværket kun skulle betale arbejdsløn ca. ½ dag. 

GRUNDVANDSBESKYTTELSE: 

-          Beskyttelse af vores allesammens grundvand er på alles læber. Bestyrelsen er derfor opmærksomme på tiltag, der kan forårsage problemer. Ejendommen Højvang er efterhånden en gammel sag, som vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på, idet der i en af vore boringer for første gang for 5 år siden og igen sidste år blev registreret en rest langt under grænseværdien af nedbrydningsprodukter (BAM) fra Roundup (0,017 mikrogram/l. 1/5 del af grænseværdien 0,1 mikrogram/l).

-          Bestyrelsen henvendte sig derfor til kommunen, da der blev observeret gamle biler ved gården og på tilkørselsvejen, for at få oplyst under hvilke betingelser tilladelse var givet.

-          Vi deltog 3 bestyrelsesmedlemmer i møde ved kommunen, hvor vi fik oplyst at tilladelsen var ansøgt og givet til udstilling af salgsbiler. 

-          Forud for mødet var antydet, at flytning af vandværkets boringer var en mulighed, hvilket også blev vendt på mødet, og hvor vi fremførte at kommunen skulle være opmærksomme på at Karup Kartoffelmelsfabrik havde indtil mange boringer, der på grund af den lidt længere fysiske afstand fra forureningskilden var betydelig mere sårbare end vandværkets 2 boringer, og derfor også skulle flyttes. Desuden kom det frem, at den konstaterede tilstedeværelse af BAM i vandværkets ene boring ikke stammede fra Højvang forureningen, idet forureningen ved Højvang var andre nedbrydningsprodukt: Simazin, Bentazon og 4-nitrophenol.

Kommunen garanterede, at de ville være opmærksomme på aktiviteterne, og at tilladelser ville blive kontroleret. 

ØVRIGE TILFÆLDIGE HÆNDELSER: 

-          Den 5. aug. brud på råvandledning i brønd fra boring 2. på Vandværksvej.     

-          Ved kontrol af boring 1 konstateredes en begyndende utæthed/brud.  

        -          Takstblad med statsafgifter inkl. Moms skal godkendes af kommunen og er fortsat noget af det laveste i kommunen. Værkets andel på 2,00 kr. pr m3 og en fast betaling på 440 kr. kan fastholdel. Hertil en stigning af statsafgifter fra 6,13 kr. til 6,53 + moms. Kbm. pris vil for 2015  være 10,66 kr. inkl. moms.

 

        -          Taksbladet for Karup Vandværk er således for i 2015 blive justeret med de nye priser, samtidig er tilslutningsbidraget for takstzoner i by- og landdistrikterne blevet prisreguleret.  

Vandværkets priser er ved sammenligning med naboværker og Viborg by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt de voldsomme priser for vandafledning som Viborg Kommune pålægger os, og som fejlagtig ofte opfattes som et vandværksanliggende. 

REGNSKABET: 

        -          Til regnskabet vil bestyrelsen i beretningen tilknytte følgende bemærkninger.

 At der igen i år er et mindre underskud ses ikke som det store problem, idet ”hvile i sig selv princippet” tillader en passende kapital, men ikke overdreven opsparring.

         -          Vandværker der er omfattet af vandsektorloven er direkte blevet pålagt, at levere gratis vand indtil opsparingen er brugt op. Vi er heldigvis ikke omfattet af Vandsektorloven, men en afsmitning af principperne kan spores rund ved Kommunerne, når takstblade skal godkendes.  

AFSLUTNING: 

        -          Lad mig slutte af med at minde om værkets vedtægter:

Formål: ”at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest muligt driftsbidrag,

der tillige skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og udvidelser.   

        -          Bestyrelsen vil igen i år takke de ansatte for pasning af værkernes drift og regnskab mv.  

      -     Og personlig vil jeg takke kollegaer i bestyrelsen for altid at bakke op om de beslutninger, der bliver taget i bestyrelsen. 

      -     Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup