Karup Vandværk

Forside            Takstblad     Værkerne     Vandkvalitet   Kontakt

Måleraflæsning           Vedtægter        Regulativ        Årsberetning        Regnskaber

 

Beretning for Karup Vandværk 2015

INDLEDNING:

På bestyrelsens vegne bød formanden velkommen til dette års ordinære bestyrelsesmøde, samt en særlig velkomst til de der var fremmødt for første gang. Alt i alt deltog 28.

Formanden bød ligeledes velkommen til vores nyansatte forretningsfører eller bogholder Kate Nielsen, samt at Jens Overgaard igen var tilbage, nu som revisor for foreningen.

Beretningen: Indledningsvis vil jeg nævne, at foreningen ved årsskiftet havde 955 forbrugernumre eller husstande. En tilbagegang på 7, idet der er nedlagte nogle ejendomme, og tildels at antallet af forbrugere med flere hovedmålere har vist sig lidt større end opgjort de senere år.

Vandudpumpningen i år 2015 har igen været lidt faldende fra 148.631 m3 året forud til 148.106 m3. Strømforbruget har ligeledes været meget faldende, som hovedsagelig skyldes, at radio Viborgs senderudstyr er flyttet ud af bygningen, dog må der fremover forventes at strømforbruget til varme vil opveje noget at strømbesparelsen. 

Det nordlige værk på Vandværksvej har leveret ca. 2/3 og det sydlige værk på Vandværksstien har leveret de resterende 1/3.

Industrivirksomhedernes andel er forøger fra 28.105 m3 til 30.110 m3. Vaskeriet er fortsat den største kunde med et stabil forbrug på  22.126 m3.

Gennemsnitsforbruget for en husstand – efter at tallene er renset for industri, boligblokke og lign. – har efterhånden stabiliseret sig og er for 2015  88,67 m3  mod 89,32 m3 året forud.

 

LEDNINGSTAB:

Stadig for stort et ledningstab på 12,38 %, forhåbentlig en følge af det i flere år eksisterende brud på Genvej nr. 11a, der endelig blev opdaget i april måned. Bestyrelsen forventer ud fra de månedlige aflæsninger, sammenlignet med sidste år og forrige år, at problemet i 2016 vil være meget mindre. 

LEDNINGSBRUD og REPERATIONER:

Kun 2 ledningsbrud i 2015, der ud over har der været 2 entreprenørskader med overrevne ledninger, samt påkørsel af en slutventil i vejrabat.

På Åvej fandt kloakselskabet at en underboring havde ramt en kloakledning, som samtidig med udbedring af skaden blev flyttet.

Boring 1 på Vandværksvej er blevet renoveret med ny motor og stigrør.

Boring 3 på Vandværksstien har fået ny rørbøjning øverst på stigrøret. 

VANDANALYSE:

Vandanalyser (hvor alle de pålagte kontroller har været gennemført ) udviser fortsat at vandkvalitet er meget tilfredsstillende til særdeles tilfredsstillende med stabile værdier. De enkelte vandanalyser kan studeres på Vandværkets hjemmeside. 

VIGTIGE HÆNDELSER:

Året 2015 startede uden de store problemer med alle rutinerne kørende, og ikke anderledes end hvad vi forventede. Det skulle senere vise sig at år 2015 på det regnskabsmæssige skulle blive anderledes, idet Varmeværket ønskede at opsige kontrakten med Deloitte, hvilket vandværket kunne slutte op om. Deloitte fratrådte 1 juni og stillingen blev besat af nyansat forretningsfører eller bogholder.

For at gøre tingene ens med Varmeværket blev vores afregningssystem flyttet fra Rambøll til DFF. 

TAKSTBLAD:

Takstblad med statsafgifter inkl. Moms for 2016 er blevet godkendes af kommunen den 15. marts (efter henvendelse om status) og er fortsat noget af det laveste i kommunen.

Værkets andel på 2,00 kr. pr m3 er fra 2016 blevet forhøjet til 3,00 kr. Den fast betaling på 440 kr. kan fastholdes. Grundvandsbeskyttelsen er reduceret fra 0,67 til 0,39 kr. Hertil en statsafgift på 5,86 kr..  Kbm. pris vil for 2016 være 9,25 kr. exkl. Moms.  Inkl. moms 11,56 kr.

Samlet betaling for DRIKKEVAND og SPILDEVAND med og uden afgifter i detaljer kan findes på Vandværkets hjemmeside

Taksbladet for Karup Vandværk er således for i 2016 blevet justeret med de nye priser, samtidig er tilslutningsbidraget for takstzoner i by- og landdistrikterne blevet prisreguleret.

Vandværkets priser er ved sammenligning med naboværker og Viborg by fortsat de laveste. Desværre er vi i Karup underlagt de voldsomme priser for vandafledning som Energi Viborg pålægger os, og som fejlagtig ofte opfattes som et vandværksanliggende.  Hertil kommer afgifter og moms. 

REGNSKABET:

Regnskabet vil blive gennemgået af vores revisor Jens Overgaard. Til regnskabet vil bestyrelsen i beretningen tilknytte følgende bemærkninger.

At der igen i år er et overskud ses som nødvendig, idet der kan forventes bekostelige udvidelse af forsyningsområdet, samt at ”hvile i sig selv princippet” tillader en passende arbejdskapital, men ikke overdreven opsparring.

 

AFSLUTNING:

Afslutte beretningen med at opfordre til at der stilles spørgsmål, når dirigenten herefter efterlyser sådanne.

 

 

Karup Vandværk Vandværksvej 7470 Karup